תקנון ותנאי שימוש

1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "wawi.co.il" (להלן: "האתר"). תקנון זה מסדיר את תנאי השימוש באתר. מפעיל האתר ו/או בעלי הזכויות באתר, "וואווי" ח.פ 514787761 מרחוב רוטשילד 3, תל-אביב, טלפון במשרד: 03-600-6066 (בין השעות 11:00 בבוקר ל-14:00 אחה"צ בימים ראשון ועד חמישי) (להלן: "החברה"), מאפשרים גישה לאתר זה, בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן.  

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

 

כללי

2. האתר הינו חנות אינטרנטית למכירת מוצרים (להלן: "החנות האינטרנטית") המופעלת ע"י החברה. עיקר המוצרים של החנות האינטרנטית הינם מדבקות מודפסות (להלן: "המוצר" או "המוצרים" לפי העניין). המוצרים מוצעים למכירה בישראל דרך החנות האינטרנטית בפלטפורמת רכישה מאובטחת.

3. תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או הצופה ו/או רוכש ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן: "המשתמש"). עצם השימוש והפעילות של המשתמש באתר מהווה הסכמה מלאה לתנאי השימוש, ללא כל הגבלה או הסתייגות והחברה רואה בו כמי שקרא והסכים לתקנון זה. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאים או לחלקם, המשתמש מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

4. החברה רשאית לשנות את התקנון מעת עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. היה ויוחלט על שינוי הוראות תקנון זה, החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח המעודכן המתפרסם באתר.

 

השימוש באתר

5. המשתמש מצהיר כי הוא בגיר (מעל גיל 18) בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות (אם המשתמש הוא קטין או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס).

6. השימוש באתר הוא למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי.

7. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל ישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות המעתיקות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר. אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או שירותים הניתנים במסגרתו בין אם באתר מסגרת (iframe) או בכל דרך אחרת, גלויה או סמויה.

8. אין להציג את האתר ו/או את תכניו ו/או את השירותים הניתנים במסגרתו בכל דרך שהיא- ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת- המשנים את עיצוב האתר ו/או תוכן האתר ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים וכו').

9. העלאת חומרים לאתר (לרבות העלאתם לצורך הדפסת מדבקות) שהינם בבחינת בלתי חוקיים, מאיימים, מוציאי דיבה או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט או הכלל ו/או העשוי לפגוע ברגשות הציבור ו/או העשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין, לרבות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 - אסורה בהחלט.

10. האתר והחברה אינם יכולים לעבור על כל החומרים המועלים כאמור וכן אין ביכולתם לפקח ו/או לחקור ו/או לבדוק את מקור החומרים המועלים ו/או את מהותם, ועל כן לא יישאו בכל אחריות בגין כל נזק העלול לנבוע ממקרים כגון הנ"ל, לרבות בשל טעות, דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או אי דיוק שנכללים בחומרים אלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שומרים האתר והחברה לעצמם את הזכות להסיר מהאתר חומרים בלתי ראויים, לפי שיקול דעתם. כמו כן שמורה לאתר ולחברה הזכות המלאה לתבוע פיצוי ו/או שיפוי עבור כל נזק או הליך משפטי שיגרמו להם, למפעיליהם או למי ממשתמשיהם ו/או לצד שלישי כלשהו בעקבות פעולות כגון אלו המוזכרות בסעיף 9 לעיל.

 

ביצוע רכישה באמצעות האתר

11. המכירה באתר היא מכירה קמעונאית בלבד, במחיר הנקוב לצד המוצר הרלוונטי. תנאי הרכישה והגבלות שונות יהיו כמפורט באתר מעת לעת.

12. המשתמש יהא רשאי לבחור מבין מגוון הפריטים שיוצעו למכירה באמצעות האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במסגרת העיצוב של המוצר, יוכל המשתמש להעלות (upload) לאתר תכנים אישיים מטעמו אשר נועדו לצורך העיצוב אישי של המוצר, לרבות תמונות ו/או מלל ("התכנים האישיים").

המשתמש יודע ומסכים כי התכנים האישיים מותאמים לבחירת המשתמש והינם בגדר "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן", בהתאם להגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ובסעיף 14ג(ד)(4) לו בפרט.

13. המשתמש מצהיר ביחס לתכנים האישיים המעוצבים על ידו במסגרת עיצוב המוצר, כי אינו מפר זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או אינו כולל תוכן פוגעני ו/או לא חוקי ו/או אין בו כדי לפגוע ברגשות הציבור ו/או בפרטיותו ו/או בשמו הטוב של אדם. החברה ו/או מי מטעמה אינה מפקחת על התכנים האישיים  המעוצבים כאמור. המשתמש יהיה אחראי בלעדית בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה כנגד החברה ו/או מי מטעמה כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה לתכנים האישיים שיעוצבו על ידו.

14. המשתמש ימסור פרטים אישיים כגון שם, כתובת למשלוח מוצרים, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ("הפרטים האישיים") וכן פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו יבוצע התשלום בגין הרכישה, לאחר מכן יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו ("ההזמנה"). יובהר כי ניתן לשלם עבור רכישות באתר אך ורק באמצעות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי שהונפק בישראל.

15. המשתמש מצהיר כי הפרטים שימסור במהלך ההזמנה יהיו אמיתיים, מלאים ומדויקים. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים, החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לחברה בשל כך.

16. לאחר ביצוע ההזמנה ייבדקו פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעת דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא"ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. רישומי המחשב הפנימיים של החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה חלוטה לביצוע ההזמנה כאמור.

17. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שהחברה ו/או מי מטעמה יקבלו את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית ויאשרו את ביצוע ההזמנה. במקרה שבו החברה תבחר לא לבצע את ההזמנה, מכל סיבה שהיא (אף אם התקבל אישור מחברת האשראי), היא תודיע על כך ללקוח בסמוך לאחר מכן.

18. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי או אם החברה לא תאשר את ההזמנה, מכל סיבה שהיא (אף אם התקבל אישור מחברת האשראי), תשלח למשתמש הודעת דוא"ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

 

אספקת המוצרים

19. החנות האינטרנטית תדאג לאספקת המוצר בסוג משלוח לפי שיקול דעתה, בעזרת שירות הדואר של דואר ישראל בע"מ (לשעבר רשות הדואר לישראל).  הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע"מ יחולו על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל משתמש. ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב, ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח. זמני השילוח המשוערים ועלויות השילוח (ככל שקיימות) יפורטו בעת השלמת הזמנת המוצרים.

20. הזמן הצפוי לקבלת ההזמנה הינו כ-21 ימי עסקים, מכיון שהמשלוחים מבוצעים ע"י דואר ישראל בע"מ או גורם צד שלישי אחר שיבחר ע"י וואווי, אין וואווי אחראית על עיכובים ו/או שיבושים בקבלת ההזמנה, כל עיכוב או שיבוש בקבלת ההזמנה יטופל לפי שיקול הדעת של וואווי.

21. החנות האינטרנטית לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
* כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
* פרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או לא מלאים שמסר המשתמש.
* שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
* כל סיבה שאינה בשליטת החברה לרבות סיבה הקשורה בדואר ישראל ו/או ספק צד שלישי.

איחור כתוצאה מגורמים אלו לא תהווה עילה לביטול העסקה בניגוד למדיניות הביטולים של החברה המפורטת בתקנון זה להלן.

22. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, מקום אספקת המוצרים יהיה בהתאם למדיניות דואר ישראל .

23. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בעת ההזמנה ו/או בתקנון זה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וחג, כאשר תחילת ספירתם הוא ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה ככל שההזמנה בוצעה עד 12:00 בצהריים ויום העסקים למחרת, ככל שמדובר בהזמנה שבוצעה לאחר מכן. במידה והוזמנו כמה מוצרים באותה הזמנה ומועדי המסירה שלהם שונים, אזי מועד המסירה הרלוונטי למוצרים יהיה הארוך יותר מבין המוצרים המוזמנים.

 

מסירת פרטים על ידי המשתמש

24. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר במהלך הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ולרבות מידע ונתונים שנאספו אודות המשתמש במהלך השימוש והגלישה באתר, ייאגרו במאגר המידע של החברה. הרישום לאתר ו/או השימוש בו מהווים הסכמה ואישור של המשתמש לאגור מידע כאמור ולעשות בו כל שימוש לצרכי החברה בהתאם לדין, פרטי המשתמש לא יועברו לגורם צד שלישי.

25. פרטי כרטיס האשראי של המשתמש מועברים ומוצפנים אל  חברת כרטיסי האשראי ואינם נשמרים לאחר ביצוע הסליקה.

26. ככל שמשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות/ חומרים שיווקיים ודיוור במייל מטעם החברה, המשתמש יוכל לבחור, בעת ההרשמה, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, וכן יוכל המשתמש לבחור להסיר, בכל עת, את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר באופן שיצוין באתר ו/או בהודעת הדוא"ל ו/או הודעות ה-sms, לפי העניין.

27. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי השרת של החברה, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע מזהה לגבי המשתמש והמשתמש יוכל לבחור, בדפדפן בו הוא עושה שימוש, כך שלא יאוחסנו או שיימחקו קבצי ה"עוגיות").

28. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמש. בתוך כך תעשה החברה שימוש בתקן אבטחת מידע על פי שיקול דעתה הבלעדי. למרות האמור, החברה לא תהא אחראית, בשום מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון.

29. כל משתמש המעלה תמונות ו/או חומר אחר לאתר (לרבות העלאתם לצורך הדפסת מדבקות ו/או פרסומו), מצהיר על ידי פעולתו זו, כי הוא בעל הזכויות הבלעדיות בתמונות ו/או בחומר אחר שהעלה (לרבות לצורך הדפסת מדבקות ו/או פרסומו), או שקיבל אישור מפורש מבעלי הזכויות (לרבות זכויות יוצרים, אם הדבר כרוך בכך) להעלות את התמונות ו/או החומר האחר לאתר (לרבות העלאתם לצורך הדפסת מדבקות ו/או פרסומו) ועל כן הוא רשאי לעשות בהן שימוש וכי למיטב ידיעתו אין בהעלאת התמונות ו/או בחומר האחר משום פגיעה בזכויות יוצרים של צד שלישי כלשהו על פי דיני זכויות יוצרים או כל דין אחר. בנוסף, מצהיר המשתמש, כי אין פגיעה בזכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי אין בתמונות ו/או בחומר האחר (ובהדפסתו במדבקות) דבר הפוגע או העלול לפגוע בגורם כלשהו על פי כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשכ"א-1981. כמו כן, מסכים המשתמש המעלה תמונות ו/או חומר אחר לאתר, כי כל הפרה של זכויות יוצרים בפרט וכל זכות אחרת בכלל, כתוצאה מהעלאתם לאתר ו/או הדפסתם במדבקות ו/או החומר האחר תהא על אחריותו הבלעדית. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהתכנים האישיים אינם נשמרים ו/או מגובים וכי עלול להיגרם להם נזק ו/או אובדן והוא מתחייב לשאת באחריות הבלעדית לשמירה ו/או גיבוי לכל התכנים האישיים אותם העלה לאתר לצורך הכנת המוצר. החברה מסירה מעצמה כל אחריות במקרה של פגיעה כלשהי בתכנים האישיים ולא תישמע כל טענה מצד המשתמש בקשר עם נזק ו/או אובדן כאמור שייגרם לתכנים האישיים ו/או בקשר עם הפקתו החוזרת של המוצר.

30. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 29 לעיל, המפר זכויות יוצרים או כל זכות אחרת מכל סוג שהוא בכל הקשור באתר לרבות העלאת תמונות ו/או חומר אחר לאתר (ולרבות העלאתם לצורך הדפסת מדבקות) כאשר אין המשתמש זכאי לכך על פי כל דין או הסכם, מתחייב לשפות את החברה באופן מלא עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לה כתוצאה מהפרה כאמור.

31. המשתמש מתחייב שלא לעשות באתר שימוש בתכנים אישיים הכוללים מידע שעלול להכיל "וירוסים" ו/או "תולעים" ו/או כל חומר מזיק אחר אשר עשוי ו/או עלול לפגוע בתפקוד האתר ו/או בתפקוד מערכות המחשוב של החברה ו/או האתר ו/או לקוחות האתר ו/או הגולשים בו.

 

מוצרים

32. המוצרים הנמכרים באתר הינם ברובם מוצרי עיצוב. בהרבה מהמוצרים ישנה חשיבות למראה המוצרים, החומרים מהם עשויים המוצרים, טקסטורת המוצרים, נפחיות המוצרים, צבעוניות המוצרים ומאפייני מראה נוספים. החברה עושה את מירב המאמצים על מנת להעביר מאפייני נראות אלו בצורה טובה וזאת ע"י צירוף תמונה של המוצר ותיאורים מילוליים של הרבה ממאפייני המוצר, עם זאת, יש לתת את הדעת שכל התיאורים הללו אינם מהווים תחליף לצפייה במוצר הפיזי. החברה לא תהיה אחראית להבדלים סבירים בין המוצג בתמונות והאינפורמציה הנלווית באתר לבין המוצר בפועל בנוגע למאפייני הנראות המדוברים בסעיף זה.

33. בהדגשה על הנאמר בסעיף 32 לעיל, יכולים להיות הבדלי צבע בין המוצג במסכי המחשב של הלקוחות לבין המוצר בפועל. החברה לא תהיה אחראית להבדלי צבע אלו.

34. בכל מקרה שהמשתמש סבור כי קיבל מוצר פגום עליו לפנות לשירות הלקוחות לא יואחר מ-14 ימי-עסקים מקבלת ההזמנה, החלפת מוצר או זיכוי כספי ינתן לפי שיקול הדעת הבלעדי של וואווי, זאת על מנת לטפל בפנייתו, בהתאם להוראות תקנון זה והוראות כל דין.

35. החברה לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם למשתמש בקשר עם התכנים האישיים ו/או עיצוב המוצר על ידי המשתמש, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בגין טעויות עריכה שבוצעו על ידי המשתמש כגון, שגיאות כתיב, שגיאות במיקום תמונות ו/או שגיאות אחרות כגון שילוב תמונות באיכות ירודה ושגיאות הנוגעות לכמות עותקים מוזמנת.

 

מדיניות ביטול

36. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו. הואיל והמשתמש מבצע התאמה אישית של  התכנים האישיים במסגרת ההזמנה המבוצעת על ידו, אזי  יחול האמור בתקנה 6 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 ולא ניתן לבצע החזר או לבטל את העסקה, שכן יראו מוצרים אלה כ"טובין שיוצר במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות".

לפיכך, המשתמש מסכים ומודע לכך כי החברה אינה מקבלת מוצר בהזמנה אישית בחזרה, ואינה מבטלת עסקה כאמור לאחר שהחל כבר ייצור של המוצר בהזמנה אישית ו/או שהמוצר בהזמנה אישית כבר הופק. בכפוף לאמור לעיל, החברה תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר בהזמנה אישית אשר טרם הוחל בייצורה והוראת ביטול כאמור יש לשלוח לדוא"ל. הזמנה אשר הודעת ביטול לגביה תתקבל לאחר שיצאה לביצוע, תחויב במלוא מחירה. אין באמור בכדי לפגוע בזכויות המשתמש לבטל את העסקה בגין פגם במוצר.

37. יובהר כי, בהתאם לכל דין, החברה תהא רשאית לגבות דמי ביטול בכל מקרה של ביטול העסקה לפני תחילת ייצורה ו/או הפקתה שלא עקב פגם או אי התאמה, הכל בהתאם ובשיעורים הקבועים בכל דין.

38. לא השלים המשתמש את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ו/או מספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום ו/או כל פרט מידע דרוש אחר, בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, החברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

39. בכל מקרה אשר בו לא יתאפשר, אם מחמת "כח עליון" ו/או אם מכל אירוע שאינו בשליטת החברה ו/או מי מטעמה, ניהול האתר כסדרו ו/או מסירת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של החברה באופן מלא או חלקי, תהא החברה רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו כמקובל על פי דין ולרבות אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן.

40. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, ככל שיתברר, לאחר השלמת ההזמנה על ידי המשתמש, כי ארעה תקלה בייצור המוצר המוזמן ולפיכך אין באפשרות החברה לעמוד בהזמנה, תהא החברה רשאית לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי. בוטלה ההזמנה כאמור החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

41. מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו.

42. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי המשתמש ו/או צד ג' כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר וביצוע ההזמנות.

 

פעילות האתר

43. השירות באתר ניתן כמות שהוא (as is) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

44. החברה עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר. למרות האמור, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט.

45. במקרה בו נפלה טעות במחיר מוצר או שירות, טעות זו לא תחייב את החברה.

46. יתכן וחלק מהמידע מקורו בצדדים שלישיים. מובן שלחברה אין כל אחריות בגין מידע זה, ואין החברה ערבה למידת דיוקו, האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו.

47. הפריטים המוצגים באתר עומדים למכירה עד גמר המלאי או עד למועד מוקדם לכך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

48. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצרכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר במפורשות אחרת.

49. החברה רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מבנה האתר, מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים ו/או התכנים הניתנים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות זמנית. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

קניין רוחני

50. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (בין אם מדובר בזכויות רשומות ובין אם מדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("domain"), הפטנטים, סימני המסחר, המדגמים, הזכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית.

51. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג, קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיו"ב) ללא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי.

 

שונות

52. החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר, כולם או מקצתם.

53. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

54. תקנון זה וכל סכסוך הקשורים בו יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהתקנון או הקשור בו תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בת"א-יפו.

55. אם בית משפט מוסמך יקבע כי תנאי מתנאי תקנון זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, אזי יוסר תנאי זה מבלי להשפיע על תוקפם של יתר התנאים בתקנון זה.

וואווי - מוצרים מעוצבים וואווי - מוצרים מעוצבים
0